dlls/rsaenh/tests/rsaenh.c
rsaenh.c:3822: Testing 'Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0'
rsaenh.c:3822: Testing 'Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0'
rsaenh.c:3822: Testing 'Microsoft Strong Cryptographic Provider'
rsaenh: 3632 tests executed (0 marked as todo, 0 failures), 0 skipped.